CEKER Statut

Udruženje građana

„Centar za kulturu, edukaciju i kreativni razvoj„

                                  CeKER

 

S T A T U T

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

 

Član 1.

 

Ovim Statutom utvrđuju se programski ciljevi, sadržaj i djelatnost Centra za kulturu, edukaciju i kreativni razvoj “CeKER” Zavidovići kao Udruženja građana (u daljem tekstu udruzenje), način njegovog ostvarivanja prava, zastupanje i predstavljanje, pravni status, naziv, sjedište i područje na kome se ostvaruje djelatnost, znak i pečat, način donošenja Statuta, kao i izmjene i dopune, javnost rada, način sticanja, korištenja i raspolaganja sredstvima, organi upravljanja, njihov način izbora, uvjeti i opozivi, trajanje mandata, odlučivanje i odgovornost, te izvori materijalnih sredstava i namjene imovine u slučaju prestanka rada, kao i druga pitanja od značaja za rad udruzenja.

 

Član 2.

 

Udruzenje je nestranačka, nevladina organizacija.

Udruzenje ima Statut društvene edukativne i kulturološke organizacije, u koju se dobrovoljno učlanjuju građani svih uzrasta, nacija, vjeroispovjesti, rasa a u cilju zadovoljavanja potrebe za edukativnim, kulturnim i kreativnim radom.

Naziv Udruženja građana je “Centar za kulturu, edukaciju i kreativni razvoj".

Skraćeni naziv udruzenja je „CeKER“.

Sjedište udruzenja je u Zavidovićima, Radnička bb.

Udruzenje ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima na osnovu Ustava i Zakona.

 

Član 3.

 

Udruzenje ima svoj  pečat.

 

Pecat je je okrugao sa natpisom „CeKER“ u sredini. Tekst pečata je ispisan latinicom oko natpisa i glasi: "U.G.“ – Centar za kulturu, edukaciju i kreativni razvoj, a u donjem dijelu je ispisano sjedište udruzenja "Zavidovići".

 

 

Član 4.

 

Udruzenje može da se udružuje u odgovarajuće edukativne i kulturne saveze o čemu odluku donosi skupština udruzenja i imenuje predstavnika u savezu.

 

 

II. PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

 

 

Član 5.

 

Programski ciljevi i sadržaj aktivnosti udruzenja su:

-          Razvoj edukacije, kulture, tehničke kulture i kreativnog razvoja.

   Koje dovode do poboljsanja drustvenog i ekonomskog statusa mladih.   

-          Osnovni ciljevi su: promovisanje, stavljanje u funkciju i organizovanje specijalnih radionica namijenjene za kreativno izrazavanje mladih. A one ce unaprijedit afirmaciju moderne umjetnosti, teatra, muzicke i likovne edukacije, poezije te cuvanju tradicionalne kulturne bastine.  Unapredjenje kulture, ukljucivajuci mlade ljude kao i stvaranje prilika za kreativno i umjetnicko izrazavanje promovisuci njihova djela.                           

-          Pomaganje mladima da dobiju pristup informacijama koje im omogucuju da djeluju potpuno svjesni izbora za svoju buducnost.

-          Promovisanje struktura koje olaksavaju mladima pristup kreativnim aktivnostima i sposobnostima.

 

Radi ostvarivanja programskih ciljeva udruzenje će raditi na slijedećim zadacima:

-          Promovisanjem i planiranjem, organizovanjem jednog polivalentnog udruzenja namijenjenog svim ljudima, bez dobne granice.

-          Afirmacija bilo kojeg vida kulture,sporta i ekologije.

-          razvijanje humanističke etike i etike čuvanja i unapređivanja čovjekove sredine,

-          obuci i školovanju kadrova a posebno mladih

- svesrdno koristeći saradnju sa drugim organizacijama iz Bosne i Hercegovine i  organizacijama iz inostranstva

-          saradnju sa naučnim, kulturnim i sportskim institucijama, koje su po svojim ciljevima bliske ciljevima udruzenja, izdavanje stručne i propagandne literature koja promoviše sport, nauku i kulturu

-          promovisanje, stavljanje u funkciju i organizovanje specijalnih radionica namijenjenih za kreativno izrazavanje mladih

-          promovisanje, stavljanje u funkciju i organizovanje sala za muzicke probe, prostora za teatar, sportskih struktura te slicnih ambijenata koji sluza za razvoj aktivnosti mladih

-          promovisanje, stavljanje u funkciju i organizovanje tecajeva i seminara za osposobljavanje mladih vezano uz umjetnicke I kreativne discipline

-          promovisanje, stavljanje u funkciju i organizovanje tecajeva i seminara sa ambijentalnom i ekoloskom tematikom

-          promovisanje, stavljanje u funkciju i organizovanje trenutaka okupljanja, zabava, koncerata i predstava,poetskih veceri,promocija knjiga itd., koje promovisu drustveni i socijalni zivot te umjetnicko i kreativno izrazavanje mladih

-          promovisanje,stavljanje u funkciju i organizovanje proizvodnje dokumentarnog materijala putem stampe ili putem fotografskih i audio-vizuelnih instrumenata

-          promovisanje,stavljanje u funkciju i organizovanje kulturnih susreta,izlozbi te rasprava

-          organizovanje seminara, konferencija i rasprava,te direktno sudjelovanje u realizaciji studija

-          promovisanje i razvijanje odnosa sa lokalnim vlastima u cilju zapocinjanja davanja strukturalnih usluga mladima

-          promovisanje i podrska nacionalnim i medjunarodnim iskustvima,na polju umjetnickog, kreativnog ,kulturnog plana te podrska ugoscavanja gostiju u Zavidovicima, iz drugih gradova i drzava

 

 

III. ORGANIZACIJA I DJELOVANJE UDRUZENJA

 

 

Član 6.

 

     Član udruzenja može postati svaki građanin Bosne i Hercegovine kao i strani državljanin koji prihvata statut udruzenja.

Članstvo je dobrovoljno i ostvaruje se učlanjenjem u udruzenje.

 

Član 7.

 

     Prava i dužnosti članova udruzenja su da:

-          biraju i budu birani u organe i tijela udruzenja,

-          preko svojih predstavnika pokreću pitanja od interesa za razvoj udruzenja i društva u cjelini,

-          raspravljaju na sastancima o radu udruzenja i daju prijedloge za rješavanje određenih pitanja,

-          učestvuju u donošenju odluka udruzenja, njegovih organa i tijela,

-          bude obaviješten o radu organa i tijela udruzenja,

-          izvršavaju usvojene odluke i zaključke organa udruzenja,

-          izvršavaju dogovorene obaveze prema udruzenju,

-          pridržavaju se Statuta i drugih akata udruzenja,

-          učestvuju u aktivnostima  udruzenja

-          stiču znanja i stručno se usavršavaju,

-          čuvaju lik člana udruzenja kroz uzoran lični život,

-          redovno plaćaju članarinu, koju utvrdi Skupština udruzenja.

 

Član 8.

 

     Članstvo u udruzenju prestaje:

·         istupanjem po ličnoj želji,

·         neplaćanjem godišnje članarine,

·         isključenjem iz udruzenja a na osnovu odluke Upravnog odbora.

 

Član 9.

 

     Udruzenje može imati i počasnog člana po odluci Skupštine udruzenja, a na prijedlog Upravnog odbora.

Počasnom članu se dodjeljuje Povelja o počasnom članstvu.

 

Član 10.

 

U cilju razvoja i omasovljavanja, lakšeg organizovanja, okupljanja, bolje povezanosti članova i bolje usmjerenosti djelovanja, udruzenje je organizovano u sekcije, kao svoje organizaciono - akcione jedinice.

 

Član 11.

 

Svoja prava i obaveze članovi organizovani u sekcije ispunjavaju neposredno na sastancima sekcija kao i preko svojih predstavnika u Upravnom odboru i Skupštini udruzenja.

 

Član 12.

 

Za obavljanje tekućih poslova u okviru sekcije Upravni odbor bira rukovodstvo sekcije koje se sastoji od predsjednika, zamjenika i jednog do tri člana.

Sekcija može imati i svoj pravilnik o radu a koji nije u suprotnosti sa statutom udruzenja.

Član 13.

 

     Organi udruzenja rade i odlučuju u okviru ovlaštenja utvrđeni ovim Statutom.

     Rad udruzenja i njegovih organa je javan.

     Skupština udruzenja i Upravni odbor dužni su da obezbijede redovno, blagovremeno, istinito, potpuno i po sadržaju i obliku pristupačno obaviještenje o svim pitanjima od interesa za upravljanje, odlučivanje i ostvarivanje kontrole.

 

 

 

IV. UPRAVLJANJE U UDRUZENJU

 

Član 14.

 

     Najviši organ udruzenja je Skupština udruzenja, a organ Skupštine je:

·         Upravni odbor

 

SKUPŠTINA

 

Član 15.

 

     Skupština udruzenja je najviši organ upravljanja udruzenja.

     Skupštinu sačinjavaju delegati – clanovi koji su platili clanarinu u protekloj godini, a bili su aktivni clanovi u periodu od prethodne skupstine.

     Mandat članova organa skupštine traje dvije godine i može se obnavljati.

     Mandat može prestati i ranije ostavkom ili opozivom.

 

Član 16.

 

     Skupština udruzenja nadležna je da:

1) donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom,
2) daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruzenja,
3) bira i opoziva članove upravnog odbora,
4) usvaja izvještaje koja je pripremio upravni odbor,
5) odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji,

   prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja,

6) donosi odluku o visini godišnje članarine,
7) odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

 

 

Član 17.

 

     Skupština odlučuje o održavanju iste ako je prisutno 15 i više članova. Odluke skupštine se donose dvotrecinskom većinom prisutnih članova Skupštine. Odluke Skupštine su obavezne za sve organe udruzenja, sekcije i članove udruzenja.

 

Član 18.

 

     Skupština uduzenja radi u redovnom i vandrednom zasijedanju. Redovna zasijedanja su dvogodišnja izborna i godišnja izvještajna Skupština.

     Vandredno zasijedanje Skupštine zakazuje se po potrebi.

 

Član 19.

 

     Skupština udruzenja se saziva na prijedlog:

·         Upravnog odbora,

·         jedne desetine članova skupštine.

     Skupštinu udruzenja priprema i saziva upravni odbor . Ukoliko sazivač skupštine nije Upravni odbor, on će sa inicijatorom utvrditi prijedlog dnevnog reda i dogovoriti pripremu materijala skupštine.

     Skupština će se zakazati u roku petnaest dana od pokrenute inicijative jednog od predlagača.

 

UPRAVNI ODBOR

 

Član 20.

 

     Upravni odbor je izvršni operativni organ skupštine udruženja. U upravnom odboru moraju biti predstavnici svih sekcija udruzenja. Skupština bira članove upravnog odbora, predsjednika upravnog odbora koji je ujedno i predsjednik udruzenja, podpredsjednika i sekretara. Upravni odbor za svoj rad odgovara skupštini i dužan je da podnosi izvještaj o svom radu skupštini udruzenja.

     Upravni odbor broji 9 (devet) članova.

     Mandat članova Upravnog odbora je dvije godine.

 

Član 21.

 

     Predsjednik skupštine je ujedno i predsjednik upravnog odbora, odnosno prdsjednik udruzenja.

     Predsjednik udruzenja inicira i organizuje aktivnosti od interesa za ukupnu aktivnost i realizaciju programa rada Skupštine i Upravnog odbora, a naročito:

·         predstavlja i zastupa udruzenje,

·         odogovara za zakonitost rada i za ispunjavanje Zakonom propisanih obaveza udruzenja,

·         priprema, saziva i predsjedava sjednicama skupštine i upravnog odbora,

·         zaključuje i preuzima pravne radnje u ime udruzenja,

·         vrši druge poslove i zadatke utvrđene aktima udruzenja, ili koje mu povjeri skupština i upravni odbor,

·         koordinira rad sekcija udruzenja

 

Član 22.

 

     Potpredsjednik udruzenja ima slijedeća prava i dužnosti:

·         prati realizaciju odluka i zaključaka skupštine i upravnog odbora,

·         aktivno učestvuje u pripremi izvještaja, informacija i drugih  materijala za potrebe skupštine i upravnog odbora,

·         pomaže predsjedniku u pripremi sjednica i vršenja drugih poslova stručne i organizacione prirode,

·         predstavlja i zastupa udruzenje

·         zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti.

 

 

Član 23.

 

     Sekretar  udruzenja ima slijedeća prava i dužnosti:

·         koordinira i usmjerava rad polazeći od zaključaka i stavova skupštine i upravnog odbora ,

·         obezbjeđuje zakonitost rada i usklađuje aktivnost organa kluba,

·         priprema i organizuje izradu izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe skupštine i upravnog odbora udruzenja.

·         Vodi potrebnu finansijsku dokumentaciju

·         Predstavlja i zastupa udruzenje

 

Član 24.

 

     Upravni odbor može angažovati tehničko lice za administrativne potrebe.

 

 

Član 25.

 

     Za praćenje, pripremanje, izučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada udruzenja, upravni odbor i skupština mogu obrazovati stalne i povremene komisije, radne grupe i druga radna tijela.

Za izvodjenje odredjenog projekta , upravni odbor može imenovati koordinatora projekta i njegovog pomoćnika koji će voditi i koordinirati izvodjenje cijelog projekta.

Po izvedenom projektu, koordinator projekta podnosi pismeni izvjestaj upravnom odboru.

Takodje, koordinator projekta redovno usmeno izvjestava upravni odbor udruzenja o napredovanju projekta.

 

Član 26.

 

     Upravni odbor donosi odluke na sjednicama.

    

     Sjednice upravnog odbora saziva predsjednik udruzenja ili u njegovoj odsutnosti podpredsjednik a mogu se sazvati i na zahtijev više od jedne trećine članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje punovažno ako je sjednici prisutno više od polovine članova Upravnog odbora.

Odluke donosi nadpolovičnim brojem glasova prisutnih članova.

 

Član 27.

     Upravni odbor nadležan je da:

·         sprovodi odluke skupštine i organizuje izvršenje programa rada, koje je usvojila skupština,

·         priprema prijedlog programa rada udruzenja, finansijski plan i izvršenje istog,

·         priprema izvještaj o radu udruzenja za skupštinu

·         saziva Skupštinu i vrši pripreme za njen rad,

·         osniva sekcije,razmatra i usmjerava njihov rad i pruža im pomoć u radu,

·         bira rukovodstva sekcija i njihovog predsjednika i zamjenika,

·         razmatra rad komisija i drugih pomoćnih tijela upravnog odbora i pruža im pomoć u radu,

·         razmatra i usvaja izvještaje sa pojedinih aktivnosti udruzenja ili njegovih sekcija

·         kooptira članove upravnog odbora, kada članovi koji nisu aktivni ili iz drugog razloga budu opozvani,

·         izvršava i druge zadatke, koje mu u nadležnost stavi skupština u skladu sa ovim statutom.

 

Član 28.

 

     Upravni odbor može pismeno ovlastiti članove upravnog odbora, ili člana udruzenja da zastupa i predstavlja udruzenje u pojedinim konkretnim slučajevima.

 

 

V. IMOVINA UDRUZENJA I FINANSIJSKO MATERIJALNO POSLOVANJE

 

Član 29.

 

     Imovina udruzenja sastoji se iz pokretne i nepokretne imovine i finansijskih sredstava.

 

     Izvori finansiranja udruzenja su:

 

-          sredstva donacija i sponzorstva

-          budžetska sredstva

-          članarina,

-          raznih pomoći, priloga i poklona,

-          sredstva iz raznih projekata

 

Član 30.

 

     Udruzenje je nosilac prava i obaveza imovine udruzenja.

     Pokretna i nepokretna imovina udruzenja ne može se otuđiti bez odluke Skupštine, odnosno Upravnog odbora.

     U slučaju prestanka rada udruzenja, iz bilo kojih razloga o pripadanju imovie udruzenja odlucit ce upravni odbor.

 

Član 31.

 

     Naredbodavac za finansijsko - materijalno poslovanje udruzenja je predsjednik Upravnog odbora udruzenja, ili lice, koje ovlasti Upravni odbor.

 

 

Član 32.

 

     Finansijsko -  materijalno poslovanje udruzenja se vrši na osnovu pozitivnih zakonskih propisa.

 

VI. OPŠTI AKTI UDRUZENJA

 

Član 33.

 

Udruzenje pored Statuta, kao opšteg akta, može po potrebi donositi i druge opšte akte.

 

Član 34.

 

     Postupak i proces donošenja Statuta i drugih opštih akata udruzenja provodi se po važećim zakonskim propisima.

     Izmjene i dopune se donose na isti način.

 

Član 35.

 

     Tumačenje opštih akata udruzenja daje Skupština udruzenja, na prijedlog upravnog odbora.

 

VII. POHVALE, ODLIKOVANJE I NAGRADE

 

Član 36.

 

     Udruzenje u znak priznanja, a u cilju isticanja primjera pojedinih članova može pohvaliti, odlikovati i nagraditi za savjesno ispunjavanje obaveza, za uspjeh na polju kulture, nauke, sporta, ekologije  i slično.

     Oblici pohvale mogu biti: javne pohvale, diplome, plakete i slično dodjeljivanje nagrada.

 

VIII. PRESTANAK RADA UDRUZENJA

 

Član 37.

 

     Udruzenje prestaje sa radom Odlukom skupštine udruzenja ili kada nadležni sud donese odluku o zabrani rada udruzenja.

     Odlukom o prestanku rada udruženja utvrđuje se i kome pripada pokretna i nepokretna imovina udruzenja a na osnovu statuta.

 

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 38.

 

     Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja na skupštini Udruženja građana “CeKER” –09.01.2005

 

                                                     P R E D S J E D N I K

  

ANKETA
 
The owner of this website hasn't activated the extra "Toplist"!
Linkovi
 
ZAN - Zavidovicke novine ORDINACIJA ISLAMOVIC POZITIVNE VIJESTI-Budimo pozitivni! Turistička agencija TRAVEL CENTAR SARAJEVO PALETNI REGALI
 
Statistika 57842 visitors (119106 hits)
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free